bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Struktura firmy
Kliknij wybrany tytuł, aby rozwinąć:
Prezes zarządu
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 28-08-2018. Przez: Redakcja BIP

Grzegorz Gruczek
22 774 13 61
prezes@pwklegionowo.com

Prezes Zarządu kieruje i zarządza przedsiębiorstwem przy pomocy bezpośrednio mu podległych pełnomocników zarządu i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki oraz Regulaminem Pracy Zarządu.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 13:10:48
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-08-28 13:05:12
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Pion techniczno-eksploatacyjny
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 28-08-2018. Przez: Redakcja BIP

Dyrektor Pionu Techniczno – Eksploatacyjnego

Piotr Zberowski
22 774 13 61
dyr.tech@pwklegionowo.com

Dyrektor Techniczny – określa i planuje kierunki rozwoju sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sporządza roczne i wieloletnie plany inwestycyjne w tym zakresie. Koordynuje działalność przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania, prowadzenia i analiz zadań inwestycyjnych i remontowych. Inicjuje i podejmuje prace w zakresie wprowadzania nowych technologii i postępu technicznego. Współpracuje z pionem ekonomicznym i finansowym w zakresie podejmowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, w celu zapewnienia jak najlepszych efektów ekonomicznych. Współpracuje z innymi komórkami Przedsiębiorstwa oraz opracowuje okresowe sprawozdania z działalności Spółki.

Dyrektor Techniczny nadzoruje pracę wszystkich komórek w swoim pionie.

 

Dział Techniczny

Marek Zieliński – Kierownik Działu
22 774 10 62 wew. 43
kier.dnu@pwklegionowo.com

Dział Techniczny określa warunki techniczne, uzgadnia projekty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod względem technicznym i eksploatacyjnym, a także sprawuje nadzór techniczny nad budową sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Sekcja projektowa działu wykonuje projekty przyłączy oraz sieci wod-kan.

 

Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Michał Zdziech – Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
22 774 10 62 wew. 24
wod.kan@pwklegionowo.com

Oddział Wodociągów i Kanalizacji odpowiada za całość zagadnień związanych z produkcją wody i odbiorem ścieków z terenu miasta Legionowa objętego siecią wodno – kanalizacyjną, bieżącą eksploatacją obiektów i sieci wodno -kanalizacyjnych oraz utrzymaniem w stałej sprawności technicznej tych obiektów. Ponadto do obowiązków Oddziału należy usuwanie awarii sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

Oddział Elektryczny i Automatyki

Mariusz Jagiełło – Kierownik
22 774 10 62 wew.61
kier.elektr@pwklegionowo.com

Oddział Elektryczny i Automatyki odpowiada za niezawodność i sprawność instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA. Ponadto na bieżąco monitoruje prace wszystkich obiektów i prowadzi eksploatację urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Spółce.

 

Centralna Dyspozytornia

całodobowy 22 774 43 63

Centralna dyspozytornia kontroluje sterowanie pracą systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych; zbiera, przechowuje i przetwarza informacje otrzymane z obiektów. Udziela informacji o awariach i wyłączeniach.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 13:11:51
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-08-28 13:09:26
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Pion ekonomiczno-finansowy
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 20-04-2022. Przez: Redakcja BIP

Dział Umów i Sprzedaży

Katarzyna Burkacka – Kierownik Działu Umów i Sprzedaży
22 774 10 62 wew. 27
sprzedaz@pwklegionowo.com

Do zadań Działu Umów i Sprzedaży należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prognozowaniem i realizacją sprzedaży usług,
2) zebranie i weryfikacja złożonych dokumentów w celu sporządzenia umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniem kontrahentów w zakresie świadczonych im usług,
4) wykonywanie odczytów wodomierzy i urządzeń pomiarowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
5) sporządzanie analiz i indywidualnych kalkulacji.

Dział Finansowo – Księgowy

Lidia Kwiecień – Kierownik Działu Finansowego
22 774 10 62 wew. 31
l.kwiecien@pwklegionowo.com

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
– księgowanie operacji gospodarczych,
– obsługa płacowa Spółki,
– prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami,
– przeprowadzanie operacje bezgotówkowych z bankiem,
– windykacja należności Spółki oraz współpraca z Radcą Prawnym w tym. zakresie,

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Jacek Olkowski
22 774 10 62 wew. 29
zam.publ@pwklegionowo.com

Prowadzi całokształt spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych oraz zamówień realizowanych na podstawie regulaminu PW-K w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych. Czuwa nad prawidłowym i terminowym przebiegiem postępowań przetargowych i uczestniczy w pracach Komisji przetargowych.
Po zakończonych postępowaniach kompletuje dokumentację w celu archiwizacji.

Biuro Obsługi Klienta

22 774 10 62
bok@pwklegionowo.com

Biuro Obsługi Klienta to kluczowy dział Przedsiębiorstwa, który umożliwia kompleksową i sprawną obsługę.

Zadania Biura Obsługi Klienta:

1) informacja handlowa,
2) pomoc techniczna,
3) wyjaśnienia odnośnie faktur,
4) informacje na temat bieżących taryf,
5) zgłaszanie awarii, reklamacji oraz przyjmowanie odczytów wodomierzy,
6) zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
7) regulowanie wszelkich należności,
8) przyjmowanie zleceń na usługi specjalistyczne.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2022-04-20 08:33:54
Edytowane przez: Redakcja BIP
2020-01-30 14:55:13
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-10-25 14:26:43
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-10-25 14:25:23
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-10-25 14:24:50
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-08-28 13:16:33
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Stanowiska i komórki podległe bezpośrednio prezesowi zarządu
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 20-04-2022. Przez: Redakcja BIP

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Sprawy administracyjne – 22 774 10 62 wew. 53
Sprawy usług asenizacyjnych – 22 774 58 59, 22 774 10 62 wew. 45

administracja@pwklegionowo.com

Dział Administracyjno-Gospodarczy koordynuje działania logistyczne w zakresie zaopatrzenia Spółki. Planuje, organizuje i nadzoruje działalność Spółki w zakresie gospodarki elektro-energetycznej i cieplnej. Prowadzi całokształt zagadnień i nadzór nad gospodarką sprzętowo-transportową. Planuje, organizuje i nadzoruje działalność w zakresie usług asenizacyjnych. Nadzoruje usługi telekomunikacyjne.

Dział Polityki Personalnej

22 774 10 62 wew. 35
kadry@pwklegionowo.com

Dział Polityki Personalnej prowadzi wszystkie zagadnienia związane z polityką kadrową i socjalną realizowaną w Przedsiębiorstwie, prowadzi sprawozdawczość z zakresu swojej działalności. Dział załatwia wszelkie formalności związane z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa.

Sekretariat – asystent Prezesa

Małgorzata Cross
22 774 13 61
sekretariat@pwklegionowo.com

Asystent Prezesa prowadzi sekretariat, ewidencję korespondencji Prezesa Zarządu oraz dyrektorów. Organizuje spotkania, przygotowuje wyjazdy służbowe. Dba o wizerunek Spółki, przygotowuje ogłoszenia prasowe i reklamy Spółki.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2022-04-20 08:34:51
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-12-10 13:43:00
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-12-10 13:41:18
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-12-10 13:40:42
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-08-28 13:20:36
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-08-28 13:18:38
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Jednostka realizująca projekt
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 28-08-2018. Przez: Redakcja BIP

Jednostka Realizująca Projekt przygotowuje, organizuje i monitoruje realizację projektu w zakresie prawnym, organizacyjnym, technicznym, nadzoru inwestycyjnego, technologicznym oraz finansowym; przygotowuje niezbędne materiały do pozyskania środków z Funduszy Europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; prowadzi monitoring poszczególnych Kontraktów i całego Projektu w odniesieniu do wskaźników rzeczowych oraz ram czasowych i kosztów; organizuje właściwą popularyzację i przepływ informacji, zapewnia dostęp do aktualnych informacji dotyczących Projektu na każdym etapie realizacji; zapewnia ciągłość finansowania Projektu; nadzoruje ewidencje operacji finansowych związanych z zarządzaniem Projektem oraz prowadzenie oddzielnego rachunku bankowego JRP i współpracuje z Pionem Techniczno-Eksploatacyjnym oraz Ekonomiczno-Finansowym.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 13:18:58
Opublikowane przez: Redakcja BIP