bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 14.01.2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dn. 14.01.2019 r.

Treść pisma od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na :

Budowę sieci:

  1. kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do przepompowni na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 z istniejącej pompowni P-5 przy ul. Suwalnej i pompowni  P-6 przy ul. Sikorskiego w Legionowie, w tym remont odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Olszankowej (na oś. Młodych) oraz przebudowa odcinka przewodu wodociągowego na działce nr ew. 5 obr. 70
  2. kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej w ul. Olszankowej w Legionowie wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy
  3. wodociągowej w ul. Żwirki, Wigury, Wilczej i Spacerowej w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulic.

(Nr Sprawy TN/14/2018).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania w dniu 10.01.2019 r. i 11.01.2019 r. wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami podajemy poniżej:

 

Pytania z dn. 10.01.2019 r. 

Pytanie 1

„Czy Zamawiający zaakceptuje dla wykonania sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi w średnicach DN 300 oraz DN 400 materiały, które nie posiadają aktualnych Aprobat Technicznych lub Krajowych Ocen Technicznych wskazujących jednoznacznie na możliwość ich zastosowania w technologiach bezwykopowych?”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów nie posiadających aktualnych Aprobat Technicznych lub Krajowych Ocen Technicznych.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązania alternatywne materiały (rury) z PP-HM dla zaprojektowanej średnicy fi 300 odpowiednio rury PP 315×14,4 (średnica zewnętrzna x grubość ścianki) o maksymalnej sile wciągania 211 kN lub PP 330×18,5 (średnica zewnętrzna x grubość ścianki) o maksymalnej sile wciągania 280 kN, a dla zaprojektowanej średnicy fi 400 odpowiednio rury PP 400×18,2 (średnica zewnętrzna x grubość ścianki) o maksymalnej sile wciągania 338 kN lub PP 450×25,0 (średnica zewnętrzna x grubość ścianki) o maksymalnej sile wciągania 429 kN?

Wszystkie podane powyżej przykładowo rury PP-HM o podwyższonym module elastyczności posiadają sztywności obwodowe powyżej SN 16.

Odpowiedź

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje technologię wykonania metodą mikrotunelingu, a materiały przewidziane do tej metody – to rury kamionkowe.

 

Pytanie  z dn. 11.01.2019 r.

W związku z ograniczoną dostępnością rur przeciskowych kamionkowych prosimy o informację czy Zamawiający uzna za równoważne do budowy kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową z rur kamionkowych, rury przeciskowe GRP produkowane metodą nawojową (CFW-GRP) w oparciu o normę PN-ISO 25780, sztywności obwodowej udokumentowanej w oparciu o PN-EN 1228 i wynikającej z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wykonanych według metody ATV-A, z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego bez węglanu wapnia, łączonych za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź

W związku ze znaczną głębokością projektowanego kanału i poziomem wody gruntowej powyżej budowanych kanałów Zamawiający jako metodę wykonywania kanałów dopuszcza jedynie mikrotuneling z jednoczesnym zastosowaniem kamionkowych rur przeciskowych.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w przedmiotowym zamówieniu rur przeciskowych GRP produkowanych metodą nawojową.

 

Dodano: 14-01-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-01-14 16:35:48
Opublikowane przez: Redakcja BIP