bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 21.03.2019

Archiwalna wersja dokumentu z: 2019-03-21 12:52:20
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Legionowo dn. 21.03.2019 r.

Treść pytania od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na  oczyszczenie zbiornika retencyjnego – teren przepompowni „Terenowa”/Stacja Uzdatniania Wody „Łajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie  (Nr Sprawy TN/4/2019).

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że                w toku prowadzonego postępowania w dniu 20.03.2019 r. wpłynęło pytanie, którego treść wraz z wyjaśnieniami podajemy poniżej:

Pytanie

W SIWZ jest zapis o uwzględnieniu przez Wykonawcę kosztów utrzymania ciągłości pracy zakładu. Czy możemy prosić o określenie jakie to koszty i co wchodzi w ich skład?

Odpowiedź

Ewentualne koszty utrzymania ciągłości pracy obiektu, o których mowa w pkt 17.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz § 7 ust 4 projektu umowy wynikają z zapisu  pkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści:

„Całość robót musi być zorganizowana w taki sposób, który zapewni ciągłość i niezawodność pracy obiektu.”

Z powyższego zapisu wynika, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego dostępu służb Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. do  obiektu przepompowni oraz Stacji Uzdatniania Wody.

Wykorzystywany przez Wykonawcę podczas wykonywania prac objętych zamówieniem sprzęt i urządzenia nie mogą blokować dróg dojazdowych do w/w obiektów.

Koszty ewentualnego, wielokrotnego montażu i demontażu powyższych urządzeń wykorzystywanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.