bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Tresć zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami

Archiwalna wersja dokumentu z: 2018-08-28 21:03:47
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Legionowo dn. 22.11.2017 r. 

Treść zapytań od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczących SIWZ w postępowaniu pn. „Budowa przepompowni ścieków na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ulicy Sikorskiego 8 w Legionowie” (Nr Sprawy TN/12/2017).

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest„Budowa przepompowni ścieków na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ulicy Sikorskiego 8 w Legionowie” (Nr Sprawy TN/12/2017) w dniu 21.11.2017 r. i 22.11.2017 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, których treść wraz z wyjaśnieniami podajemy poniżej:

 

Pytanie 1.

W Specyfikacji Technicznej dla instalacji technologicznych przy budowie pompowni ścieków sanitarnych na terenie punktu zlewnego ścieków przy ul. Sikorskiego w Legionowie, Zamawiający w punkcie 5.4.2 wymaga aby instalowane pompy posiadały płaszcz chłodzący oraz funkcję wstępnego rozdrabniania. W tym samym punkcie specyfikacji, Zamawiający wymienił, iż pompa powinna posiadać wirnik półotwarty z pierścieniem tnącym i jako przykład wymaganych pomp lub rozwiązań równoważnych podany jest typ pompy NP 3153 MT 3-431. Pompy typu N nie posiadają funkcji wstępnego rozdrabniania i nie są wyposażone w wirnik z pierścieniem tnącym. Takie rozwiązanie jest dostępne w pompach typu F. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy pomp z funkcją wstępnego rozdrabniania i z wirnikiem półotwartym z pierścieniem tnącym.

 

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostawy ściekowych pomp zatapialnych ze stopami sprzęgającymi DN=150 mm, typ 3153 MT – 431, moc – 13,5 kW, z płaszczem chłodzącym, z układem hydraulicznym „Chopper” wstępnie rozdrabniającym części stałe o parametrach pracy wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. W zapisie Specyfikacji nastąpiła niezamierzona pomyłka oznaczenia typu pompy (NP. zamiast FP 3153).

 

Pytanie 2

Prosimy o podanie typu stacji chemicznej dezodoryzacji lub ewentualnie jej parametrów. Proszę o potwierdzenie, że zaprojektowana stacja chemicznej dezodoryzacji ma być posadowiona na fundamencie betonowym.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostawy stacji dezodoryzacyjnej (filtra i wentylatora) ze złożem węglowym o parametrach pracy wymienionych w dokumentacji projektowej. Stację należy posadowić na fundamencie betonowym.

 

Pytanie nr 3

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, firma………., zwraca się z prośbą o dopuszczenie w w/w przetargu możliwości, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, które przedstawią zobowiązanie wskazujące, że oddadzą Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia a także zrealizują jako podwykonawcy część robót budowlanych lub usług na które przedstawią zobowiązanie.

Odpowiedź

Toczące się postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o Regulamin Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowane.

Wobec faktu, że w pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dopuszczono udział Podwykonawców, Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, które przedstawią zobowiązanie wskazujące, że oddadzą Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia pod warunkiem, że wskazane przez Wykonawcę podmioty zrealizują część robót jako Podwykonawcy.

 

Ponadto zgodnie z pkt 10.5. SIWZ Zamawiający zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy .

 

Pytanie 4

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek pkt 9.1.2.b. SIWZ, iż Wykonawca będzie dysponował Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, mający doświadczenie przy budowie, rozbudowie lub modernizacji co najmniej dwóch przepompowni ścieków sanitarnych, deszczowych lub przepompowni melioracyjnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza doświadczenia innego niż budowa przepompowni ścieków sanitarnych.