bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/17/2019

Archiwalna wersja dokumentu z: 2019-10-08 20:47:06
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Legionowo dnia 08.10.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Remont przewodu wody surowej, polegający na wymianie metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej doprowadzającej wodę surową do Stacji Uzdatniania Wody „Piaski” w Al. Sybiraków na terenie dz. nr ew. 1/32, 1/832, 1/833, 1/879, 1/880 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Konsorcjum firm:

LIDER: „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. , ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów

PARTNER: „HOSTER” Sp. z o.o., ul. Gniewkowska 29A, 84-200 Wejcherowo.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 112 877,10 złotych (słownie: sto dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).