bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 9.01.2019

Archiwalna wersja dokumentu z: 2019-01-10 13:41:14
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Legionowo dn. 09.01.2019 r.

Treść pisma od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na :
Budowę sieci:

1. kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do przepompowni na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 z istniejącej pompowni P-5 przy ul. Suwalnej i pompowni P-6 przy ul. Sikorskiego w Legionowie, w tym remont odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Olszankowej (na oś. Młodych) oraz przebudowa odcinka przewodu wodociągowego na działce nr ew. 5 obr. 70
2. kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej w ul. Olszankowej w Legionowie wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy
3. wodociągowej w ul. Żwirki, Wigury, Wilczej i Spacerowej w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulic. (Nr Sprawy TN/14/2018).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania w dniu 08.01.2019 r. wpłynęło pytanie, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Pytanie
„Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania na przedmiotowym zadaniu rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane o średnicy DN400 oraz DN300?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zastosowanie w przedmiotowym zamówieniu przeciskowe rury kamionkowe nieglazurowane lub glazurowane jedynie wewnętrznie ze złączem ze stali nierdzewnej pod warunkiem dostarczenia producenta rur dokumentów potwierdzających, że zaproponowane rury posiadają:
– parametry wytrzymałościowe nie gorsze niż projektowe
– zapewniają osiągnięcie wymaganej prędkości samooczyszczenia kanałów dla danych średnic przy projektowym spadku.