bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 4.01.2019

Archiwalna wersja dokumentu z: 2019-01-10 13:38:22
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Legionowo dn. 07.01.2019 r.

Treść pisma od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na :
Budowę sieci:

1. kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do przepompowni na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 z istniejącej pompowni P-5 przy ul. Suwalnej i pompowni P-6 przy ul. Sikorskiego w Legionowie, w tym remont odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Olszankowej (na oś. Młodych) oraz przebudowa
odcinka przewodu wodociągowego na działce nr ew. 5 obr. 70
2. kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej w ul. Olszankowej w Legionowie wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy
3. wodociągowej w ul. Żwirki, Wigury, Wilczej i Spacerowej w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulic. (Nr Sprawy TN/14/2018). Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania w dniu 03.01.2019 r. wpłynęło zapytanie, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Pytanie:
„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów grawitacyjnych w technologii bezwykopowej przy poziomego przewiertu sterowanego z głowicą zamkniętą?
Zamiast przewidzianej w dokumentacji przetargowej metody wykonania kanałów w technologii bezwykopowej przy zastosowaniu mikrotunelu. Powyższa zmiana przyczyni się do obniżenia kosztów realizacji zadania poprzez zwiększenie liczby Wykonawców.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zamiany technologii bezwykopowej z mikrotunelingu na przewiet sterowany.
Technologia wykonania robót została dobrana przez biuro projektowe do warunków gruntowych występujących w rejonie inwestycji.