bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY ZTE/27/2019 – treść

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 23.12.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., 05-120 Legionowo ul. T. Kościuszki 16A, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej     443 000 EURO prowadzony na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego”.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium

Kryteria wyboru oferty – cena  100%

Zamawiający wymaga, aby dostawa gotowego do rejestracji pojazdu nastąpiła  w  terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy  spełniają następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.  

Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2020 r. o godz. 1000 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.01.2020 r. o godz. 1030 w  siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą – 15.02.2020 r.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. przy ul. T. Kościuszki 16A w Legionowie.

Dodano: 23-12-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-12-23 12:18:21
Opublikowane przez: Redakcja BIP