bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/9/2023

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 2.08.2023 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Legionowa składająca się z czterech ZADAŃ:

Zadanie I: Budowa sieci kanalizacyjnej Dz 200 mm i Dz 160 mm m Lłączn.=105 m w ul. Kwiatowej na odcinku od nieruchomości nr ew. 98 obr. 51 do nieruchomości nr ew. 95/2 obr. 51, wraz z odcinkami sieci do linii   ogrodzeń w Legionowie.

Zadanie II: Budowa sieci wodociągowej  Dz 110mm  L= 115,0 m w ul. Sielankowej na odc. od ul. Daliowej do ul. Bałtyckiej w Legionowie.

Zadanie III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm  i Dz 160 mm   Lłączn.= 52,4    m w ul. Ignacego Paderewskiego włączonej do istniejącego odcinka sieci   kanalizacyjnej w ul. Ignacego Paderewskiego na wysokości nieruchomości nr ew. 46/3 obr.9 przy ul. Ignacego Paderewskiego 1E w Legionowie.

Zadanie IV:  Budowa sieci wodociągowej Dz 110 mm, L=237,0 m w ul. Morwowej na  odcinku od ul. Topolowej do końca w/w  ulicy w Legionowie.                     

do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano firmę: Plast-Bud Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna, ul Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto  702 330,00 złotych (słownie: siedemset dwa tysiące trzysta trzydzieści  złotych 00/100).

Dodano: 02-08-2023. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2023-08-02 11:13:08
Opublikowane przez: Redakcja BIP