bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/8/2017

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 16.10.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/8/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont ogrodzenia terenu Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: MKL-BUD Michał Lulis z siedzibą 02-646 Warszawa, ulica Joliot-Curie 19/35
Partner Konsorcjum: ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z siedzibą 02-466 Warszawa, ulica Nowosielecka 14a/3

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 696 729,00 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Dodano: 16-10-2017. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:26:04
Opublikowane przez: Redakcja BIP