bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/5/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 02.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Legionowie (na odcinku od ul. Słowackiego do wysokości dz. ew. 3/14 obr. 63) wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 134 156,68 złotych (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 68/100).

Dodano: 02-04-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-04-02 23:14:34
Opublikowane przez: Redakcja BIP