bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/4/2024

Wersja do druku Wersja do druku


Legionowo dnia 22.04.2024r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest: „Budowa sieci wodociągowych i remont  połączony z modernizacją pompowni ścieków na terenie Legionowa, składająca się z trzech ZADAŃ:

Zadanie I:     
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej na odcinku od Alei Legionów do ul. Brzozowej oraz w ul. Brzozowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Klonowej w Legionowie. Dz 110 mm, L=214,0 m.

Zadanie II:    
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bolesława Leśmiana na odcinku od ul. Olszankowej do końca ulicy Bolesława Leśmiana ( cała długość ulicy) w Legionowie.  Dz 110 mm L= 181,0 m.

Zadanie III:  
Remont przepompowni P-11 „Wileńska” w Legionowie wraz z elementami modernizacyjnymi oraz wykonaniem obejścia na czas remontu przepompowni.”

do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano firmę: Plast-Bud Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna,
ul. Bielińska 4, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 984 123,00 złote (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia trzy złote 00/100).

Dodano: 22-04-2024. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2024-04-22 13:02:03
Opublikowane przez: Andrzej Wawryniuk