bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/3/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 26.02.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej (odcinek od ul. Barskiej dz. ew. 2/20 obr. 30) w Legionowie, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „INKOP” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 245 754,00 złote (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Dodano: 26-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-26 20:55:50
Opublikowane przez: Redakcja BIP