bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/15/2023

Wersja do druku Wersja do druku


Legionowo dnia 10.01.2024r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest: „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Legionowa składająca się z trzech ZADAŃ:

Zadanie I:     
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ostrobramskiej w Legionowie 
Dz 110 mm L =168m.

Zadanie II:    
Budowa sieci wodociągowej w ul. Joachima Lelewela w Legionowie
Dz 160 mm i 110 mm L = 108m.

Zadanie III:  
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Brzozowej i Klonowej w Legionowie
Dz 200mm  L = 97 m wraz z odcinkami sieci Dz 160mm do granic nieruchomości ”

do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano firmę: Plast-Bud Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna,
ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 393 600,00 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

Dodano: 10-01-2024. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 10-01-2024. Przez: Redakcja BIP