http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=491

Unieważnienie Nr Sprawy TW/19/2019

Legionowo dnia 19.11.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy TW/19/2019, którego przedmiotem jest „Gospodarowanie odpadami o kodach: 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – inne odpady pochodzące z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych” zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Nie złożono żadnej oferty niepodlegjącej odrzuceniu.