http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=473

Unieważnienie Nr Sprawy TN/14/2019

Legionowo dnia 10.10.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr sprawy TN/14/2019, którego przedmiotem jest „Dostawa i montaż rozdrabniarki skratek w komorze dopływowej przepompowni ścieków „CENTRALNA” przy ul. Leśnej 16 w Legionowie” zostało unieważnione. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.