http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=467

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/18/2019

Legionowo dnia 01.10.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont ogrodzenia obiektu przepompowni ścieków P-9 „Piaski” przy ul. Zegrzyńskiej 99/Al. Sybiraków w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano TOM-BUD Zakład Budownictwa ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z siedzibą w Pułtusku (06-100 ) przy ul. Kosynierów 2.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 180 000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).