http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=464

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 26.09.2019

Legionowo dn. 26.09.2019 r.

Treść pytania od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na  remont ogrodzenia obiektu Przepompowni Ścieków P-9 „Piaski” przy ul. Zegrzyńskiej 99/Al. Sybiraków w Legionowie (Nr Sprawy TN/18/2019).         

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowaniaw dniu 21.09.2019 r. wpłynęło pismo, którego treść wraz z wyjaśnieniami podajemy poniżej:

Treść pisma

„W związku z ogłoszeniem na remont ogrodzenia obiektu Przepompowni ścieków P-9 „Piaski” przy ul. Zegrzyńskiej 99/Al. Sybiraków w Legionowie proszę o dokumentację techniczną ogrodzenia (przedmiar lub specyfikację techniczną)”

Odpowiedź

W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający nie jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy przedmiaru robót.  Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, pozostałych robót zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wynikających z analizy własnej po odbyciu wizji w terenie – pkt 8.1. i  pkt 18.2.SIWZ.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest dostępna w materiałach przetargowych (załącznik „Dokumentacja Projektowa (ZIP) do postępowania przetargowego ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego.