http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=358

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/4/2019

Legionowo dnia 15.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Oczyszczenie zbiornika retencyjnego – teren przepompowni „Terenowa”/Stacja Uzdatniania Wody „Łajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „MELBUD” S.C. Melioracja i Budownictwo Wodne Tadeusz Stalewski Bogdan Stalewski, ul. Kościelna 105A, 05-124 Skrzeszew.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 270 600,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 100/100).