http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=331

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY TN/4/2019 – treść

Legionowo dnia 15.03.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., 05-120 Legionowo ul. T. Kościuszki 16A, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 443 000 EURO prowadzony na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Oczyszczenie zbiornika retencyjnego – teren przepompowni „Terenowa/Stacja Uzdatniania Wody „Łajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie”

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium – Zamawiający nie wymaga wadium

Kryteria wyboru oferty – cena  100%

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy  spełniają następujące warunki:

Usługa powinna zostać ukończona w terminie umownym oraz musi być wykonana w sposób należyty i kompletny,

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

Usługa powinna zostać ukończona w terminie umownym oraz musi być wykonana w sposób należyty i kompletny.

Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2019 r. o godz. 1000 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.04.2019 r. o godz. 1030 w  siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą – 01.05.2019 r.

 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. przy ul. T. Kościuszki 16A w Legionowie.