http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=271

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY TN/1/2019 – treść

Legionowo dnia 22.01.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., 05-120 Legionowo ul. T. Kościuszki 16A, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej5 548 000 EURO prowadzony na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Legionowie wraz z odcinkami sieci w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulicy oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Gen. Roi)  w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulicy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium – 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)

Kryteria wyboru oferty – cena  100%

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy  spełniają następujące warunki:

Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane w sposób należyty i kompletny,

  1. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym Kierownikiem Budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisanym na listę Członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane w sposób należyty i kompletny,

wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień:

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2019 r. o godz. 1000 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.02.2019 r. o godz. 1030 w  siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą – 08.03.2019 r.

 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. przy ul. T. Kościuszki 16A w Legionowie.