http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=183

Ogłoszenie o zamówieniu Nr sprawy TN/11/2018 – treść

Legionowo dnia 08.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NR SPRAWY TN/11/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., 05-120 Legionowo ul. T. Kościuszki 16A, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej     5 548 000 EURO prowadzony na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami.”

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Kryteria wyboru oferty:

Cena  – 100%

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy  spełniają następujące warunki:

wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień:

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień:

 

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2018 r. o godz. 1000 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.11.2018 r. o godz. 1130 w  siedzibie Zamawiającego

Termin związania ofertą – 22.12.2018 r.

 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego przy ul. T. Kościuszki 16A w Legionowie.