http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=560

Unieważnienie Nr Sprawy TN/30/2019

Legionowo dnia 17.01.2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy TN/30/2019, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja, T. Kościuszki i marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie” zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera c) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

.„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.