bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenia o wynikach
Kliknij wybrany tytuł, aby rozwinąć:
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/8/2019
Dodano: 10-06-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 10.06.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grudzie w Legionowie na dz. nr ew. 11, 7/14, 7/13 obr. 64 wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Zakład Usług Budowlanych „INWOKAN” Tomasz Mianowski ul. Różana 5, 07-200 Wyszków.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 123 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-06-10 12:38:39
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Unieważnienie Nr Sprawy TW/6/2019
Dodano: 07-05-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 10-06-2019. Przez:

Legionowo dnia 07.05.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Gospodarowanie odpadami o kodach 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. zostało unieważnione.

Podstawa unieważnienia: §21 ust. 14 lit. a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-06-10 12:35:48
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-05-07 15:06:53
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/4/2019
Dodano: 15-04-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 15.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Oczyszczenie zbiornika retencyjnego – teren przepompowni „Terenowa”/Stacja Uzdatniania Wody „Łajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „MELBUD” S.C. Melioracja i Budownictwo Wodne Tadeusz Stalewski Bogdan Stalewski, ul. Kościelna 105A, 05-124 Skrzeszew.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 270 600,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 100/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-04-15 15:29:46
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/5/2019
Dodano: 02-04-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 02.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Legionowie (na odcinku od ul. Słowackiego do wysokości dz. ew. 3/14 obr. 63) wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 134 156,68 złotych (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 68/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-04-02 23:14:34
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/3/2019
Dodano: 26-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 26.02.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej (odcinek od ul. Barskiej dz. ew. 2/20 obr. 30) w Legionowie, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „INKOP” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 245 754,00 złote (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-26 20:55:50
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/2/2019
Dodano: 20-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 20.02.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont kolektora w stacji uzdatniania wody „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej 9E w Legionowie z wykonaniem zastępczego układu przewodów technologicznych na czas trwania remontu” zostało unieważnione.

Podstawa unieważnienia: §21 ust. 14 lit. a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-20 21:06:17
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/1/2019
Dodano: 12-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 12.02.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej wraz z odcinkami sieci w pasie drogowym do linii ogrodzenia w/w ulicy oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Gen. Roi) w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulicy”,

do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „EKOSTAR” Sp. z o.o. ul. Hetmańska 17A, 05-120 Legionowo.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 711 570,00 złotych (słownie: siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-12 12:30:36
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Unieważnienie Nr Sprawy TN/16/2018
Dodano: 05-02-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-02-2019. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 05.02.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy TN/16/2018,  którego przedmiotem jest „Wykonanie dostawy i montażu rozdrabniarki skratek w komorze dopływowej przepompowni ścieków „CENTRALNA” przy ul. Leśnej 16 w Legionowie” zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera c) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-05 18:49:51
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-02-05 18:49:02
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/14/2018
Dodano: 05-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 05.02.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest

„Budowa sieci:

  1. kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do przepompowni na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 z istniejącej pompowni P-5 przy ul. Suwalnej i pompowni  P-6 przy ul. Sikorskiego w Legionowie, w tym remont odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Olszankowej (na oś. Młodych) oraz przebudowa odcinka przewodu wodociągowego na działce nr ew. 5 obr. 70
  2. kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej w ul. Olszankowej w Legionowie wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy
  3. wodociągowej w ul. Żwirki, Wigury, Wilczej i Spacerowej w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulic”

do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 9 249 041,68 złotych (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych 68/100).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-12 12:29:45
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-02-05 18:45:47
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/15/2018
Dodano: 19-12-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 07-01-2019. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 18.12.2018 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Zbieranie, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodach 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, powstających w wyniku prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. zostało unieważnione.

Podstawa unieważnienia: §21 ust. 14 lit. a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-01-07 14:49:46
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-12-19 07:44:28
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/11/2018
Dodano: 03-12-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 03.12.2018 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD”  S.A. ul. 3 Maja, 07-200 Wyszków.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 1 227 540,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-12-03 15:59:23
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/8/2018
Dodano: 05-07-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 05.07.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/8/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Wykonanie kompleksowego remontu obiektu przepompowni ścieków na terenie CSP przy ul. Zegrzyńskiej 121 w Legionowie wraz z modernizacją układu wentylacji” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z siedzibą: 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 53.

W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 1 474 155,00 złotych brutto (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:30:53
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/6/2018
Dodano: 18-06-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 18.06.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/6/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do budowanej obecnie przepompowni na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z siedzibą: 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 53.

W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 766 546,39 złotych brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 39/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:30:29
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/5/2018
Dodano: 08-06-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 08.06.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/5/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki, Parkowej, Lisa Kuli i Hetmańskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Alei 3-go Maja, ul. Sienkiewicza i Langiewicza w Legionowie.” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. z siedzibą: 06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 2.

W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 1 561 461,37 złotych brutto (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 37/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:30:06
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/3/2018
Dodano: 24-05-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 23.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/3/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont kolektora w hali Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej w Legionowie” zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:29:42
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy ZT/4/2018
Dodano: 25-04-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 25.04.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy ZT/4/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Wykonywanie monitoringu i naprawy sieci kanalizacyjnej na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą: (02-954) Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 20/2.
W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę jednostkową brutto 4 038,57 złotych (słownie: cztery tysiące trzydzieści osiem złotych 57/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:29:20
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/2/2018
Dodano: 14-02-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 14.02.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/2/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruczej (na odcinku od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego) do ul. Targowej) w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych w pasie drogowym do linii rozgraniczenia” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak ul. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 374 788,00 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:28:56
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/1/2018
Dodano: 09-02-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 09.02.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/1/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, Wiejskiej, Kwiatowej, Sielankowej i Przemysłowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. A. Mickiewicza i Gen. J. Sowińskiego w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 2 966 150,51 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 51/100)

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:28:18
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/13/2017
Dodano: 14-12-2017. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 14.12.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/13/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Chopina, Kopernika i 3-go Maja oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 633 832,13 złotych (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 13/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:27:41
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/12/2017
Dodano: 29-11-2017. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 29.11.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/12/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa przepompowni ścieków sanitarnych na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrane Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z siedzibą: ul. 3 Maja 53, 07-200 Wyszków

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 1 564 049,53 złotych (słownie: jeden milion piećset sześćdzieisiąt cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 53/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:27:08
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/8/2017
Dodano: 16-10-2017. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 16.10.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/8/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont ogrodzenia terenu Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: MKL-BUD Michał Lulis z siedzibą 02-646 Warszawa, ulica Joliot-Curie 19/35
Partner Konsorcjum: ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z siedzibą 02-466 Warszawa, ulica Nowosielecka 14a/3

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 696 729,00 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:26:04
Opublikowane przez: Redakcja BIP