bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenia o wynikach
Kliknij wybrany tytuł, aby rozwinąć:
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy EU/23/2019
Dodano: 06-12-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 06.12.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.” do realizacji zamówienia wyłoniono: Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 448 670,20 złotych (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 20/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-12-06 13:43:34
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Unieważnienie Nr Sprawy ZTE/20/2019
Dodano: 19-11-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 19.11.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy ZTE/20/2019, którego przedmiotem jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową specjalistyczną typu „wywrotka” oraz urządzenia hydraulicznego typu żuraw” zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Nie złożono żadnej oferty niepodlegjącej odrzuceniu.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-11-19 14:25:49
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Unieważnienie Nr Sprawy TW/19/2019
Dodano: 19-11-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 19.11.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy TW/19/2019, którego przedmiotem jest „Gospodarowanie odpadami o kodach: 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – inne odpady pochodzące z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych” zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Nie złożono żadnej oferty niepodlegjącej odrzuceniu.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-11-19 14:23:24
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Unieważnienie Nr Sprawy TN/14/2019
Dodano: 11-10-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 10.10.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr sprawy TN/14/2019, którego przedmiotem jest „Dostawa i montaż rozdrabniarki skratek w komorze dopływowej przepompowni ścieków „CENTRALNA” przy ul. Leśnej 16 w Legionowie” zostało unieważnione. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-10-11 08:43:09
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/17/2019
Dodano: 08-10-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 08.10.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Remont przewodu wody surowej, polegający na wymianie metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej doprowadzającej wodę surową do Stacji Uzdatniania Wody „Piaski” w Al. Sybiraków na terenie dz. nr ew. 1/32, 1/832, 1/833, 1/879, 1/880 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Konsorcjum firm:

LIDER: „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. , ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów

PARTNER: „HOSTER” Sp. z o.o., ul. Gniewkowska 29A, 84-200 Wejcherowo.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 112 877,10 złotych (słownie: sto dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-10-08 20:47:06
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/18/2019
Dodano: 02-10-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 02-10-2019. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 01.10.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont ogrodzenia obiektu przepompowni ścieków P-9 „Piaski” przy ul. Zegrzyńskiej 99/Al. Sybiraków w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano TOM-BUD Zakład Budownictwa ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z siedzibą w Pułtusku (06-100 ) przy ul. Kosynierów 2.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 180 000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-10-02 10:27:21
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TW/10/2019
Dodano: 13-09-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 13.09.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Dostawa fabrycznie nowego systemu samojezdnego do inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych wraz z zabudową na fabrycznie nowym samochodzie ciężarowym” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Firmę Handlowo-Usługową ARTEM Artur Krawczak z siedzibą, Borkowo Kościelne, ul. Strażacka 7, 09-200 Sierpc.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 400 857,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-09-13 14:05:11
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/15/2019
Dodano: 12-09-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 12.09.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. S. Moniuszki w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Zakład Usług Budowlanych „INWOKAN” Tomasz Mianowski ul. Różana 5, 07-200 Wyszków.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 137 760,00 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-09-12 10:35:00
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy ZT/12/2019
Dodano: 22-08-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 22.08.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Wykonywanie monitoringu i naprawy sieci kanalizacyjnej na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą: (02-681) Warszawa, Al. Wyścigowa 6.W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę jednostkową brutto 4 254,05 złotych (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 05/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-08-22 20:24:48
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/8/2019
Dodano: 10-06-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 10.06.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grudzie w Legionowie na dz. nr ew. 11, 7/14, 7/13 obr. 64 wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Zakład Usług Budowlanych „INWOKAN” Tomasz Mianowski ul. Różana 5, 07-200 Wyszków.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 123 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-06-10 12:38:39
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Unieważnienie Nr Sprawy TW/6/2019
Dodano: 07-05-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 10-06-2019. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 07.05.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Gospodarowanie odpadami o kodach 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. zostało unieważnione.

Podstawa unieważnienia: §21 ust. 14 lit. a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-06-10 12:35:48
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-05-07 15:06:53
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/4/2019
Dodano: 15-04-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 15.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Oczyszczenie zbiornika retencyjnego – teren przepompowni „Terenowa”/Stacja Uzdatniania Wody „Łajski” przy ul. Sikorskiego w Legionowie”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „MELBUD” S.C. Melioracja i Budownictwo Wodne Tadeusz Stalewski Bogdan Stalewski, ul. Kościelna 105A, 05-124 Skrzeszew.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 270 600,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 100/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-04-15 15:29:46
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/5/2019
Dodano: 02-04-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 02.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Legionowie (na odcinku od ul. Słowackiego do wysokości dz. ew. 3/14 obr. 63) wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 134 156,68 złotych (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 68/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-04-02 23:14:34
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/3/2019
Dodano: 26-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 26.02.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej (odcinek od ul. Barskiej dz. ew. 2/20 obr. 30) w Legionowie, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „INKOP” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 245 754,00 złote (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-26 20:55:50
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/2/2019
Dodano: 20-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 20.02.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont kolektora w stacji uzdatniania wody „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej 9E w Legionowie z wykonaniem zastępczego układu przewodów technologicznych na czas trwania remontu” zostało unieważnione.

Podstawa unieważnienia: §21 ust. 14 lit. a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-20 21:06:17
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/1/2019
Dodano: 12-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 12.02.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej wraz z odcinkami sieci w pasie drogowym do linii ogrodzenia w/w ulicy oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Gen. Roi) w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulicy”,

do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „EKOSTAR” Sp. z o.o. ul. Hetmańska 17A, 05-120 Legionowo.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 711 570,00 złotych (słownie: siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-12 12:30:36
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Unieważnienie Nr Sprawy TN/16/2018
Dodano: 05-02-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-02-2019. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 05.02.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy TN/16/2018,  którego przedmiotem jest „Wykonanie dostawy i montażu rozdrabniarki skratek w komorze dopływowej przepompowni ścieków „CENTRALNA” przy ul. Leśnej 16 w Legionowie” zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera c) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-05 18:49:51
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-02-05 18:49:02
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/14/2018
Dodano: 05-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Legionowo dnia 05.02.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest

„Budowa sieci:

  1. kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do przepompowni na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 z istniejącej pompowni P-5 przy ul. Suwalnej i pompowni  P-6 przy ul. Sikorskiego w Legionowie, w tym remont odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Olszankowej (na oś. Młodych) oraz przebudowa odcinka przewodu wodociągowego na działce nr ew. 5 obr. 70
  2. kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej w ul. Olszankowej w Legionowie wraz z odcinkami sieci do linii rozgraniczenia w/w ulicy
  3. wodociągowej w ul. Żwirki, Wigury, Wilczej i Spacerowej w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulic”

do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 9 249 041,68 złotych (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych 68/100).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-12 12:29:45
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-02-05 18:45:47
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/15/2018
Dodano: 19-12-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 07-01-2019. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 18.12.2018 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Zbieranie, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodach 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, powstających w wyniku prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. zostało unieważnione.

Podstawa unieważnienia: §21 ust. 14 lit. a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2019-01-07 14:49:46
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-12-19 07:44:28
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/11/2018
Dodano: 03-12-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 03.12.2018 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami”, do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD”  S.A. ul. 3 Maja, 07-200 Wyszków.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 1 227 540,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-12-03 15:59:23
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/8/2018
Dodano: 05-07-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 05.07.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/8/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Wykonanie kompleksowego remontu obiektu przepompowni ścieków na terenie CSP przy ul. Zegrzyńskiej 121 w Legionowie wraz z modernizacją układu wentylacji” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z siedzibą: 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 53.

W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 1 474 155,00 złotych brutto (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:30:53
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/6/2018
Dodano: 18-06-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 18.06.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/6/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do budowanej obecnie przepompowni na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z siedzibą: 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 53.

W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 766 546,39 złotych brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 39/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:30:29
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/5/2018
Dodano: 08-06-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 08.06.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/5/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki, Parkowej, Lisa Kuli i Hetmańskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Alei 3-go Maja, ul. Sienkiewicza i Langiewicza w Legionowie.” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. z siedzibą: 06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 2.

W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 1 561 461,37 złotych brutto (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 37/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:30:06
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/3/2018
Dodano: 24-05-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 23.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/3/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont kolektora w hali Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej w Legionowie” zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:29:42
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy ZT/4/2018
Dodano: 25-04-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 25.04.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy ZT/4/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Wykonywanie monitoringu i naprawy sieci kanalizacyjnej na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą: (02-954) Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 20/2.
W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę jednostkową brutto 4 038,57 złotych (słownie: cztery tysiące trzydzieści osiem złotych 57/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:29:20
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/2/2018
Dodano: 14-02-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 14.02.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/2/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruczej (na odcinku od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego) do ul. Targowej) w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych w pasie drogowym do linii rozgraniczenia” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak ul. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 374 788,00 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:28:56
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/1/2018
Dodano: 09-02-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 09.02.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/1/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, Wiejskiej, Kwiatowej, Sielankowej i Przemysłowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. A. Mickiewicza i Gen. J. Sowińskiego w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 2 966 150,51 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 51/100)

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:28:18
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/13/2017
Dodano: 14-12-2017. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 14.12.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/13/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Chopina, Kopernika i 3-go Maja oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 633 832,13 złotych (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 13/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:27:41
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/12/2017
Dodano: 29-11-2017. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 29.11.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/12/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa przepompowni ścieków sanitarnych na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrane Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z siedzibą: ul. 3 Maja 53, 07-200 Wyszków

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 1 564 049,53 złotych (słownie: jeden milion piećset sześćdzieisiąt cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 53/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:27:08
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/8/2017
Dodano: 16-10-2017. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Legionowo dnia 16.10.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/8/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont ogrodzenia terenu Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: MKL-BUD Michał Lulis z siedzibą 02-646 Warszawa, ulica Joliot-Curie 19/35
Partner Konsorcjum: ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z siedzibą 02-466 Warszawa, ulica Nowosielecka 14a/3

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 696 729,00 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:26:04
Opublikowane przez: Redakcja BIP