bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Jak załatwić sprawę
Kliknij wybrany tytuł, aby rozwinąć:
Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Osoba zainteresowana przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinna złożyć następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek z określeniem lokalizacji nieruchomości oraz charakteru zabudowy (druk do pobrania, plik w formacie .pdf)

2) kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniotwórczych z zaznaczeniem granicy nieruchomości, lokalizacji budynków oraz dojazdu do działki (jeśli działka nie przylega bezpośrednio do ulicy – w tych sytuacjach należy wyjaśnić charakter drogi dojazdowej przedstawiając mapę widencji gruntów z wypisem z rejestru gruntów).

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:56:01
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Uzgadnianie projektów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana uzgodnieniem dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powinna złożyć następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek o uzgodnienie projektu pod względem technicznym i eksploatacyjnym (druk do pobrania)

2) projekt techniczny w trzech egzemplarzach.

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:55:40
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Wydanie zezwoleń na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Informacji udziela Dział Techniczny tel. 022 774 10 62 wew. 49, 50

(druk nr 3 zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac, druk nr 4 wniosek o nadzór i dzienniczek, druk nr 6 wniosek o wykonanie usługi, plik w formacie pdf.)

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:55:21
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Wycena zabudowy przyłącza po terenie nieruchomości
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Informacji udziela Dział Techniczny tel. 22 774 10 62 wew. 49, 50

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:55:05
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Odbiór techniczny i eksploatacyjny wybranych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Informacji udziela Dział Techniczny tel. 022 774 10 62 wew. 49, 50

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:54:50
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:
– pisemny wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości /Pobierz druk, plik w formacie.pdf/
– oświadczenie /Pobierz druk, plik w formacie.pdf/
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu (nie starszy niż z 2000r.).
w przypadku zmiany właściciela nieruchomości należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron (druk do pobrania)
– zaświadczenie o liczbie zameldowanych osób na pobyt stały – z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo (wyłącznie w przypadku umowy o odprowadzanie ścieków)

Osoby prawne:
– pisemny wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości /Pobierz druk, plik w formacie.pdf/
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu
– odpis z KRS
– NIP
– REGON
w przypadku zmiany właściciela należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron (druk do pobrania)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legionowo

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:54:35
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Deklaracje przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powinna złożyć następujący dokument:

Deklaracja przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (druk do pobrania)

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:54:16
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna złożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (druk do pobrania)
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej

Osoby prawne:
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (druk do pobrania)
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej
– odpis z KRS
– NIP
– REGON

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:53:51
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Przyjmowanie stanu wodomierzy
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 28-08-2018. Przez: Redakcja BIP

Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistej

Niezbędne informacje przy zgłoszeniu:
– nazwisko imię zgłaszającego
– adres nieruchomości
– telefon kontaktowy
– data odczytu
– numer i stan wodomierza głównego
– numer i stan wodomierza dodatkowego

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:53:32
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Odbiór nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi PW-K
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistej. Usługa wykonana jest najwcześniej dnia następnego po przyjęciu zgłoszenia.

Niezbędne informacje przy zgłoszeniu:
– nazwisko imię zgłaszającego
– adres nieruchomości
– telefon kontaktowy
– szacunkowa ilość nieczystości w m3

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:53:18
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:

– pisemny wniosek o zawarcie zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych (druk do pobrania)
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych w obsługiwanych gminach,
– odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
– NIP
– REGON

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:52:56
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

W spółce obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania wprowadzony uchwałą XLII/555/2005 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z uwzględnieniem poniższych aktów prawnych:

Dz.U. nr 123, poz. 858 z 2001 r. – ustawa z dnia 7.06.2001 r. (o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
Dz.U. nr 127, poz. 886 z 2006 r. – rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. (w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków)
Dz.U. nr 136, poz. 964 z 2006 r. – rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. (w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych)

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:52:40
Opublikowane przez: Redakcja BIP
Zamontowanie wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej
Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Osoba zainteresowana zamontowaniem wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej dla opomiarowywania wody pobieranej z ujęcia własnego lub opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej powinna złożyć wniosek o wykonanie usługi (druk nr 9 wniosek o wykonanie usługi plik w formacie pdf.)

Pliki do pobrania:

Wersja do druku

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 19:52:03
Opublikowane przez: Redakcja BIP